Olivier Strelli - image panier 0

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten ( hierna de “Producten”) via de Internetsite S2J (beschikbaar op het adres www.strelli.be en www.strelli.com. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van Producten uitgevoerd op de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de S.P.R.L naar Belgisch recht S2J SPRL, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0807.681.089 (BTW BE 0807681089), met maatschappelijke zetel te Brussel, 1050, 556, Couronnelaan, in België, hierna genoemd de “ Verkoper ”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd het “ Klant ”. Het Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen”genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site.

1.3. Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site (hierna genoemd de “Bestelling”) veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door het Klant van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege het Klant). Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon zoals nader bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden een elektronische handtekening uitmaakt die, tussen de Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

1.4. De huidige Algemene Voorwaarden betreffen ten exclusieve titel slechts de Klanten, natuurlijke personen die geen handelaars zijn. Het Klant die een Product op de Site wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan in geen geval aankopen op de Site, of moet dit doen via tussenpersoon, en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt ertoe gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.

Artikel 2 – Toetreding

2.1. De aankoop van Producten op de Site is voorbehouden aan de Klanten die voorafgaandelijk et rechtsgeldig zijn toegetreden door zijn e-mail adres. 2.2. De Verkoper houdt zich het recht voor op elk moment een Klant te kunnen uitsluiten, en bijvoorbeeld in geval van gebrek aan betaling van eerdere aankopen, in geval van herhaaldelijke, abnormale teruggave van artikelen en/of bij misbruik van teruggave. Het Klant zal ingelicht wordt van zijn uitsluiting via e-mail naar het adres dat hij heeft aangegeven bij zijn toetreding. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op ieder ogenblik, over te gaan tot de uitsluiting van een Klant dat meerdere accounts heeft aangemaakt op de site Olivier Strelli of waarvan de opgegeven informatie foutief is alsook om over te gaan tot het annuleren van alle bestellingen die zijn geplaatst via deze accounts. Elk Klant dat deze bepaling schendt zal van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Verkoper gelijk aan de onrechtmatig ontvangen bedragen.

Artikel 3 – Beschrijving en beschikbaarheid van Producten

3.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de Site bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de Site wordt geraadpleegd door het Lid, en binnen de perken van de beschikbare stock. De Verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van Producten in ‘real time’ op de Site weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een Bestelling van een Lid indien een Product niet meer beschikbaar zou zijn. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde Producten, zal het Lid erover ingelicht worden, en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn Bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn Bestelling terugbetaald zal krijgen indien hij reeds betaald had. 3.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

Artikel 4 – Aankoopprijs en Voorbereidings- en leveringskosten

4.1 Aankoopprijs van een product De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Site ( hierna de “Aankoopprijs”) in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs geldt in België, Europa en de Rest van de Wereld en is exclusief de voorbereidings- en leveringskosten, eveneens ten laste van het Klant, net zoals elke korting of aankoopbon aan het Klant ten persoonlijke titel toegekend in vermindering komt van de prijs. 4.2. Voorbereidings- en leveringskosten Bij de bestelling verbinden de Klanten zich ertoe bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de “Kosten”) te betalen. Deze Kosten schommelen in functie van het type en de hoeveelheid van de bestelde Producten, en van de gekozen leveringswijze, en zijn BTW inclusief. De Verkopper houdt zich het recht voor het bedrag van de Kosten op elk moment te wijzigen, maar de Kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de Bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze Kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald aan het Klant indien hij de volledige Bestelling of een gedeelte ervan terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 – Bestellingsmodaliteiten

5.1. Om een Bestelling uit te voeren moet het Klant en moet hij het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt besteld invullen, waar hij de nodige informatie voor zijn identificatie zal opgeven en met name zijn naam, voornaam en leveringsadres. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mededeling van verkeerde informatie. Na het bestelformulier te hebben ingevuld, wordt het Klant uitgenodigd het bestelproces af te sluiten, door te klikken op “Bestelling doorsturen” waardoor het Klant verklaart volledig en zonder voorbehoud de integraliteit van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, zijn Bestelling definitief bevestigt en zich ertoe verbindt de integraliteit van het totaal verschuldigd bedrag te betalen, hetzij de Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, en verminderd met mogelijke aankoopbonnen.

5.2. De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan het Klant naar het door het Klant bij zijn toetreding opgegeven adres, binnen de 24 uur na Bestelling (hierna “Bestellingsbevestiging”). De Bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de Bestelling, het bestelde Product, zijn Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden. De door de Verkoper opgeslagen gegevens, zowel als de Bevestiging van de Bestelling maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

5.3. De Verkoper houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van (i) bestaand geschil met het Klant, (ii) niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of (iii) weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart. In dat geval, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper in geen geval in het gedrang komen. 5.4. Het Klant zal hij kunnen gebruik maken van zijn herroepingsrecht, volgens de voorwaarden beschreven in artikel 8 van de huidige Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten

De betaling van aankopen geschiedt door een kredietkaart van het type Visa, Mastercard, Maestro,… door Paypal, en Overschrijving. Bij de bevestiging van de Bestelling, kiest het Klant één van de voorgestelde betalingswijzen. Indien hij kiest om via een kredietkaart te betalen geeft het Klant de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de Bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. De Verkoper zal geen betaling voor een bedrag groter dan vijf honderd (500) euro per bestelling aanvaarden. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de Aankoopprijs en de Kosten die bij de Bestelling werden aangegeven.

Artikel 7- Levering

7.1. De levering wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België, Europa en de rest van de wereld. Bij de levering, wordt een verkoopsfactuur overhandigd aan het Klant. Bij de bevestiging van de Bestelling, heeft het Klant de keuze tussen verschillende leveringswijzen, ofwel een levering aan een bepaald adres (woonstplaats, arbeidsplaats of andere — alleen in België, Europa en de rest van de wereld), ofwel een levering op een Bpost Afhaalpunt (overal in Belgie). Indien het Klant opteert voor de levering aan een bepaald adres, zal de Verkoper zich naar beste kunnen inspannen opdat de Bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tussen 8uur en 18uur, tijdens werkdagen, en zal het of de pakje(s) aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres overhandigen. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres. Het is dan aan het Klant de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Indien het Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 3 weken vanaf de bevestiging van de Bestelling, of wanneer hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper, die vervolgens contact zal nemen met het Klant om de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van het Klant geëist worden. Indien het Klant opteert voor een levering op een Bpost Afhaalpunt, zal de Verkoper zich zo goed mogelijk inspannen opdat de Bestelling naar de gekozen plaats wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. Het Klant zal op de hoogte worden gebracht van de beschikbaarheid van zijn pakje(s) op de Bpost Afhaalpunt via het bij de bevestiging van de Bestelling gekozen communicatiemiddel (e-mail). Het Klant beschikt vervolgens over een termijn van 14 dagen om zijn pakje af te halen op de Bpost Afhaalpunt, en hij dient zijn identiteitskaart te tonen. Na deze termijn zal de Bestelling automatisch teruggeleverd worden aan de Verkoper die contact zal nemen met het Klant om de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van het Klant geëist worden.

7.2. De overdracht van risico aan het Klant geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door het Klant gekozen leveringswijze, d.w.z. ofwel aan het gekozen leveringadres, ofwel op de Bpost Afhaalpunt. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de Bezorger of de vennootschap Bpost levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

7.3. Het komt het Klant toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van Producten moeten rechtstreeks aan de vervoerder worden gericht per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van Producten, waarvan kopie aan de Verkoper.

Artikel 8 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

8.1. Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet geschikt is voor het Klant, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden. Binnen deze termijn moet het Klant aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Het klant zal de terugkeer overeenkomst ontvangen. Het moet genoteerd worden op de kopie van de factuur ondertekenen en bij het pakje dat hij terugstuurt insluiten. Te tellen vanaf het door het Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden aan de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal het Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht, en moet hij overgaan tot betaling van zijn Bestelling. 8.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres van de Verkoper, -behalve in geval van andersluidende instructies meegedeeld aan het Klant-, en per welk transportmiddel ook gekozen door het Klant, dewelke het bewijs van verzending moet behouden: Olivier Strelli, 556 Couronnelaan, 1050 Brussel (België). De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van het Klant. 8.3. In geval het Klant zijn herroepingrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen dertig (30) dagen vanaf ontvangst van de Verkoper van het teruggestuurd pakket. Anderzijds blijven de Voorbereidings- en leveringskosten verschuldigd zelfs in geval van volledige retour van het pakje. Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden: Indien het Klant per kredietkaart zijn Bestelling betaald heeft, na nakijken van de teruggezonden artikelen, zal een krediet uitgevoerd worden op de gebruikte kredietkaart van het Klant tegen de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de Bestelling te betalen. De terugbetaling aan het Klant zal gebeuren volgens de met de bank die de kaart uitgeeft overeengekomen modaliteiten. Als het Klant per een andere betalingswijs betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving op het vermeld rekeningsnummer op de teruggavenbon uitgevoerd worden. Zou er geen geldig rekeningsnummer op de teruggavenbon vermeld zijn, zal de terugbetaling door de Verkoper uitgevoerd worden onder de vorm van een aankoopbon, geldig op een volgende aankoop op de site. 8.4. Het Klant zal dit herroepingrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten klaarblijkelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een duurzaam gebruik (meer dan enkele minuten), werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Producten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de cliënt beschadigd, gehavend of bezoedeld) vergezeld met alle mogelijke toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en documentatie. Dit aan het hierboven genoemd adres, vergezeld met de originele verkoopsfactuur, waarvan het Klant een kopie behoudt. Bij gebreke hieraan, zullen de Producten niet kunnen worden teruggenomen. Kunnen eveneens niet worden teruggenomen, de pakjes voor dewelke geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden artikelen die niet kunnen worden aanvaard blijven op het adres van de Verkoper, en ter beschikking van het Klant die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of met misbruik van recht, houdt de Vennootschap zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.

Artikel 9 – Wettelijke garantie

9.1. Het Klant beschikt over de wettelijke garantie van de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming van zijn artikel bestaande op het tijdstip van levering, indien de consument het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs op de hoogte van moest zijn op het moment van afsluiten van de overeenkomst, en indien het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan het Klant ofwel de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder kosten, en binnen een redelijke termijn binnen de perken van beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, ofwel een passende vermindering van de Aankoopprijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. Het Klant mag echter niet de ontbinding eisen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Er zal tevens rekening worden gehouden met het gebruik dat het Klant van het artikel heeft gehad sinds de levering ervan. 9.2. De garantie is niet van toepassing op: – normale slijtage van sommige artikelen; – gebreken en beschadigingen veroorzaakt door fout van het Klant. Voor elk verzoek om informatie of vragen, kan het Klant contact nemen met de Verkoper via E-mail: reclamation@strelli.be.

Artikel 10. – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

10.1 De Verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Klanten, die zij hem op de Site hebben meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatie e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de site en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Klanten. 10.2. De Verkoper verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Klanten niet uit aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de Verkoper zich ertoe vooraf het Klant te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. De Verkoper kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende zijn Klanten, verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de Site, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten. 10.3. Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen dit van toepassing zijn tot de Algemene Voorwaarden, kan het Klant zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen. Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen per schrijven aan volgend adres: Olivier Strelli, 556 Couronnelaan, 1050 Brussel, België. 10.4. De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatica bestand, gestockeerd op de harde schijf van de micro-computer van het Klant. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan het Klant te verpersoonlijken. Het Klant heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internet browser in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid de dienst die hem wordt geleverd door de Verkoper te verpersoonlijken. 10.5. Sommige webpagina’s van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of “sjablonen”, die toelaten het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze laten toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige Olivier Strelli pagina’s, en dit ten einde de Klanten beter te bedienen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan, voor alle stappen van toegang tot de Site, van het proces van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, visueel of sonorisch, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het Lid die ten persoonlijke titel over een Internetsite beschikt en die op zijn eigen site, voor persoonlijk gebruik, een enkele link wenst aan te brengen die rechtstreeks naar de Site doorstuurt, moet verplicht de toelating ervoor vragen aan de Verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen, elke hypertekst link die terugstuurt naar de Site via de techniek van framing of in-line of deep link is formeel verboden. In alle geval, elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, zal moeten verwijderd worden op enkel verzoek van de Verkoper.

Article 13 – Contact en geschillenregeling

In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de Klant de mogelijkheid contact op te nemen met de Verkoper via het adres: support@strelli.be . De Verkoper engageert zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 30 werkdagen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Indien een of meerdere bedingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte. De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan het Klant maken een contractueel geheel uit en bevatten de integraliteit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

Artikel 15 – Bewijs

De informaticaregisters, bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, zullen beschouwd worden als bewijs van de uitwisselingen, bestellingen en betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.

Artikel 16 – Wijziging

De Verkoper houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Klanten meedelen via de Site.

Artikel 17 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank  

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd.