Olivier Strelli - image panier 0

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming – 1. De BVBA S2J, met maatschappelijke zetel te 1050 Bruxelles, 556 avenue de la couronne, België in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0807.681.089 (hierna “OLIVIER STRELLI”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.STRELLI.BE. OLIVIER STRELLI leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de ‘Wet van 11 december 1998’, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

– De gegevens die je ons meedeelt In het aanmeldingsformulier op de Website: e-mailadres. Tijdens de bestellingsprocedure: naam en adres.

– De gegevens die automatisch worden verzameld: Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door OLIVIER STRELLI en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Ces cookies nous aident à nous souvenir de vos préférences lors de l’utilisation de notre Site internet.

3. Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om: – Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren; – Direct Marketing – De technische administratie van de Website te beheren;

Marketing Direct marketing en mededeling aan derden Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door OLIVIER STRELLI.

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan olivier@strelli.be of per brief naar het hoofdkantoor, t.a.v. Customer Service, 556 avenue de la couronne, 1050 bruxelles, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan OLIVIER STRELLI mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan OLIVIER STRELLI.

6. Recht van verzet Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan olivier@strelli.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid OLIVIER STRELLI heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

8. Cookies Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via olivier@strelli.be.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Franstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

10. Aanvaarding Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat OLIVIER STRELLI jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.